Impressum

TVRTKA: appinventiv d.o.o.
SJEDIŠTE: Radmanovačka 6/O, Zagreb
MBS: 081078782
OIB: 23115708127
EUID: HRSR.081078782
NADLEŽNI SUD: Trgovački sud u Zagrebu
TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 HRK (u cijelosti uplaćen u novcu)
IBAN: HR5824020061100815997 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
OSNIVAČ: Dario Antunović – 100% udjela u temeljnom kapitalu društva

UPRAVA: Dario Antunović – direktor